KALENDARZ WYBORCZY

do 2 października 2010 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych


do 4 października 2010 r.

-  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

do 7 października 2010 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

 

do 22 października 2010 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

 

do 27 października 2010 r. do godz. 24.00

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

do 29 października 2010 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą do 31 października 2010 r. — przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


do 6 listopada 2010 r.

- rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk:

nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa
partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r.

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia


do 7 listopada 2010 r.

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy


do 11 listopada 2010 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


do 16 listopada 2010 r.

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy


19 listopada 2010 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 

21 listopada 2010 r. godz. 8.00—22.00

- głosowanie

 
Szukaj
Do głosowania w II turze zostało
.